Koninklijk College Zeemanshoop

Uitsluitsel Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Uitsluitsel Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Geachte Leden, Op de druk bezochte Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 8 augustus jl. hebben de volgende bestuur mutaties plaats gevonden:

De heren G.J. de Boer en F. Koopman hebben hun functie als 1e secretaris, respectievelijk 2e penningmeester  van onze vereniging neergelegd.

Met algemene stemmen zijn als hun opvolgers gekozen: De heer F.de Vries als 1e secretaris, de heer R.E. Roozendaal als 2e secretaris en de heer A. Intema als 2e penningmeester.

Allen hebben hun benoeming aanvaard. De heer F. Koopman blijft aan als algemeen bestuurslid terwijl de heer G.J. de Boer het bestuur heeft verlaten.

Wij excuseren ons voor de perikelen van de voorbije maanden en zijn er van overtuigd dat alle functies met kundige en gemotiveerde kandidaten zijn vervuld, terwijl het College nu in rustig vaarwater en met ‘full ahead’ haar reis vervolgt.

De leden hebben tijdens de vergadering hun vertrouwen in ons bestuur uitgesproken, daarnaast hebben wij ook veel post en mail met steunbetuigingen mogen ontvangen.

Wij danken u daarvoor!

In deze vergadering zijn er enkele verbeter voorstellen door de leden gedaan die wij nader gaan uitwerken en op de eerstvolgende ALV in 2018 aan u zullen voorleggen.

 

Hoogachtend,

 

Cornelius A. den Rooijen,

Voorzitter Koninklijk College Zeemanshoop.